KVKK

page banner

SERKA SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BİLGİLENDİRME METNİ  

 

ÖZEL BAĞCILAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ, ÖZEL BAĞCILAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ  1  ve ÖZEL BAĞCILAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ adı ile tanınan ve Serka Sağlık Hiz. Ltd. Şti’ne ait olan bu kurumlar ve  SERKA SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ve Serka Sağlık Hiz. Ltd. Şti’nin hakim ve bağlı olduğu şirketler tarafından  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu( Kanun) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan şekilde ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Diş Hekimleri Birliği Kanunu, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkkında Yönetmelik, Ayakta Teşhis ve tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir. Serka Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi hakim ve bağlı olduğu tüm kurumlarında kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin rızası doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en açık şekilde bilgilendirmektir.

 

 1. a) Veri Sorumlusu 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak SERKA SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta, işlenmekte ve aktarılmaktadır. 

 1. b) Hangi Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Tarafınıza yüksek kalitede hizmet sunabilmek için kişisel verileriniz, verilen hizmet niteliğine bağlı olarak gerek poliklinik ve şirket içinde gerek ise tıbbi hizmet alırken sözlü, yazılı, internet sitesi, görsel ya da elektronik  ortamda ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Kişisel verilerinizin, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçları ile sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması , muhasebe ya da hukuki sorunların giderilmesi ve ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, dijital kanallarımız aracılığıyla ( telefon ve e- mailinize) randevu bilgilendirme ve kutlama ( doğumgünü, bayramlar, yeni yıl gibi) mesaj ve maili atılması,  Şirket tarafından; kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, çalışanlarımıza eğitim verilmesi, verilen tıbbi hizmet karşılığında faturalandırma yapılması, hastalarımızın ve çalışanlarımızın güvenliği, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, hastalarımıza verilmiş/verilecek olan sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetime cevap verilebilmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, araştırılması ve arttırılması, şirketimize ait poliklinik ve şubelerin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, şirketimiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi, sağlık hizmetlerimin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, kimliğinizi teyit etme, poliklinikte günlük hasta planlamalarının yapılması, randevu almanız ve randevunuz hakkında haberdar olabilmeniz, İş sağlığı ve güvenliğine mevzuatına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla gerektiği ölçüde işlenmesi, depolanması ve aktarılması için aşağıda belirtilen hususları bilgi ve onayınıza sunuyoruz; 

Şirketimizden alacağınız tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verileriniz başta olmak üzere, elde edilen başlıca genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda sıralanmıştır;

 1. Kimlik Bilgileriniz; Ad- Soyad, TC kimlik numarası, Türk vatandaşı olunmaması halinde pasaport numarası veya geçici TC kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hali, cinsiyet bilgisi. Memleket- Dernek üyelik bilgileriniz.
 2. İletişim Bilgileriniz; Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,
 3. Finansal Verileriniz; Banka hesap numaranız, fatura bilgileriniz, .IBAN numaranız, kartınıza yüklenmiş olan bonuslarınız
 4. Sağlık Verileriniz; dosyanızda takip edilmesi amacıyla kendi sunduğunuz ya da şirketimizce yaptırılan laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlığınıza ilişkin verileriniz, tedaviye başlarken ve sonrasında geçmiş hastalıklarınıza ya da varsa kadın hastaların gebelik durumuna ilişkin sağlık verileriniz, tedavi planlarınız,
 5. Şirketimize ait poliklinikleri ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız,
 6.         Web sitemiz ve mobil uygulamamıızn kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileriniz, IP adresiniz, tarayıcı bilgileriniz ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz,
 7. Şirketimiz tarafından sağlık hizmeti almadan önceki ve sonraki fotoğraflarınızın çekimi halinde; ağız ve diş, yüz fotoğraflarınız ( şirketin tüm şube ve polikliniklerinin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına yöneliktir.)
 8. Serka Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi ve ona ait Kurumlarına yapmış olduğunuz iş başvuruları nedeniyle özlük bilgileriniz, özgeçmişiniz, şirket çalışanı olmanız halinde ya da ilişkili olmanız halinde hizmet akdiniz ve diğer özel nitelikli kişisel bilgileriniz ( adli sicil kaydı, sağlık raporu gibi) 
 9. c) İşlenen Kişisel Ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; yukarıda yer alan b) bölümünde belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı ve tamamı için geçerli olmak üzere; 

- ŞİRKET’in iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, çalışanlarına (hizmetlerini yerine getirebilmeleri için),

- Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, 

- Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere, sözleşmeli avukatlarımıza, mali müşavirimiz ve muhasebecimize

- Yurt içi şirketlerine ve iştiraklerine,

- Şirket olarak hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçiler, destek hizmet sağlayıcıları, arşiv hizmeti sağlayıcıları ve iş ortaklarınız

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle; her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Şirketin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Şirketin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir.

Doğrudan Şirket tarafınızdan veya Şirket adına hareket etmeye yetkili kişiler tarafından; anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, mağaza ve ŞİRKET personeli, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler ve doğrudan otomatik sistemler (İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız) ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda;

Kişisel Verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Diş Hekimleri Birliği Kanunu, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Ayakta Teşhis ve tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri, İş Kanunu, Vergi Kanunu ve sair mevzuat gereği toplanmakta, işlenmekte ve aktarılmaktadır. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

Şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak toplamaktadır. 

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızanız aranmaksızın işlenebileceğini bildiririz.

 1. d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. 

 

Başvurunuzda;

 

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

Yazılı ve ıslak imzanızı taşıyan dilekçe ile “Danışma” birimine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Merkez Mah. İstanbul Cad.No:16 K:1 D:1 Bağcılar-İstanbul  adresine bizzat verebilir, kargo ile gönderebilir ya da noter vasıtasıyla da iletebilirsiniz.  Başvuru formuna şirket www.bagcılardis.com adresinde yer alan “ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” sekmeninden  ya da poliklinik danışmasından erişebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı  kvkk@bagcilardis.com e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı serkasaglik@hs02.kep.tr  KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve eksiksiz şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir. İşbu aydınlatma metnini bilgilerinize sunarız.